วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน


ผลงานนักเรียน นักศึกษา
ที่
ชื่อผลงาน
ผู้จัดทำ
ระดับชั้น
วิชาที่เกี่ยวข้อง
1 สร้างเว็บไซต์วิทยาลัย นางสาวสุธาศินี อ่อนเคร็ง ปวช.3 คพ. การสร้างเว็บไซต์ (2204-2009)
2 สร้างเว็บไซต์วิทยาลัย นาวสาวปวีณา ประสบ ปวช.3 คพ. การสร้างเว็บไซต์ (2204-2009)
3 สร้างเว็บไซต์วิทยาลัย นางสาวอรนุช ยิ่มพลาย ปวช.3 คพ. การสร้างเว็บไซต์ (2204-2009)
4 สร้างเว็บไซต์วิทยาลัย นางสาวกัญญา ลามมา ปวช.3 คพ. การสร้างเว็บไซต์ (2204-2009)
5 สร้างเว็บไซต์วิทยาลัย นางสาวธัญชนก จันทวงษ์ ปวช.3 คพ. การสร้างเว็บไซต์ (2204-2009)
6 สร้างเว็บไซต์วิทยาลัย นางสาวไพลิน ขันทองดี ปวช.3 คพ. การสร้างเว็บไซต์ (2204-2009)
7 สร้างเว็บไซต์วิทยาลัย นางสาวหัทยา บุญขำ ปวช.3 คพ. การสร้างเว็บไซต์ (2204-2009)
8 สร้างเว็บไซต์วิทยาลัย น.ส.ณัฐณิชา นาคทองอินทร์ ปวช.3 คพ. การสร้างเว็บไซต์ (2204-2009)
9 สร้างเว็บไซต์วิทยาลัย นางสาวสิริธิดา บัวดี ปวช.3 คพ. การสร้างเว็บไซต์ (2204-2009)
10 สร้างเว็บไซต์วิทยาลัย นางสาวสมใจ สีลาโพธิ์ ปวช.3 คพ. การสร้างเว็บไซต์ (2204-2009)
11 สร้างเว็บไซต์วิทยาลัย นายยศวรรธน์ สีดา ปวช.3 คพ. การสร้างเว็บไซต์ (2204-2009)
12 สร้างเว็บไซต์วิทยาลัย นายพงษ์ศักดิ์ ยามานนท์ ปวช.3 คพ. การสร้างเว็บไซต์ (2204-2009)
13 สร้างเว็บไซต์วิทยาลัย นายศุภลักษณ์ บุปะโท ปวช.3 คพ. การสร้างเว็บไซต์ (2204-2009)
14 สร้างเว็บไซต์วิทยาลัย นายยศวรุตม์ สุวรรณปักษ์ ปวช.3 คพ. การสร้างเว็บไซต์ (2204-2009)
15 สร้างเว็บไซต์วิทยาลัย นายวรุตม์ กลั่นบุศย์ ปวช.3 คพ. การสร้างเว็บไซต์ (2204-2009)
16 สร้างเว็บไซต์วิทยาลัย นายวทัญญู สมสุข ปวช.3 คพ. การสร้างเว็บไซต์ (2204-2009)
17 CAI เรื่อง ผลไม้แสนอร่อย นางสาวชนิดา จินดากุลย์ ปวช.2 คพ. โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ (2204-2106)
18 CAI เรื่อง ธงประจำประเทศอาเซียน นายธนพนธ์ เปรมปรีดิ์ ปวช.2 คพ. โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ (2204-2106)
19

CAI เรื่อง แมว

นายพีรภัทร  เปรมปรีดา ปวช.2 คพ. โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ (2204-2106)
20 CAI เรื่อง ชุดประจำชาติ นางสาววริษา  รักน้อย ปวช.2 คพ. โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ (2204-2106)
21 CAI เรื่อง สัตว์ประจำชาติอาเซียน นางสาวศิริรัตน์ ศรีอินทร์จันทร์ ปวช.2 คพ. โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ (2204-2106)
22 CAI เรื่อง อาหารประจำชาติอาเซียน นางสาวศุทธินี  ทนเถื่อน ปวช.2 คพ. โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ (2204-2106)
23 CAI เรื่อง สกุลเงินอาเซียน นางสาวสุนันทินี  ข้องนอก ปวช.2 คพ. โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ (2204-2106)
24 CAI เรื่อง ดอกไม้ นางสาวสุพัตรา  บูชา ปวช.2 คพ. โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ (2204-2106)
25 CAI เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยว 4 ภาค นางสาวเจนจิรา  กันภัย ปวช.2 คพ. โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ (2204-2106)
26 CAI เรื่อง เดือนในภาษาอังกฤษ นายยุทธนา  พรมดี ปวช.2 คพ. โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ (2204-2106)
@copyright 2016
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 240 หมู่ 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทร.034579597