โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) 2561

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน