อบรมช่างโครงการอาชีวะศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนก่อนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

28
29
30
31
32
33
34
35
36