วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2559
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2558
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2557
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2556
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2555

ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

2. การดำเนินงานบ่มเพาะวิสาหกิจ

3. ฝึกอบรมการประกอบธุรกิจให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายนอก

4. แสวงหาความร่วมมือ กับสถานประกอบการและชุมชนท้องถิ่น

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย
ความเป็นมา
กระบวนการบ่มเพาะ
โครงสร้าง


@copyright 2016
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 240 หมู่ 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทร.034579597